YritysAmis

Maailmantalouden raju murros on haastanut Suomenkin ta­lous­elä­män ja yhteiskunnan suuriin muutoksiin. Digitalisoitumista seuraava ro­bo­ti­saa­tio mullistaa sekä työelämän että yhteiskuntarakenteet. Am­ma­til­li­sen koulutuksenkaan sisällölliset ja taloudelliset haasteet ei­vät ole ratkaistavissa vanhoilla konsteilla, vaan tarvitaan uutta ajat­te­lua. Kainuun ammattiopiston kulttuurin, luonnon ja liiketalouden osaa­mis­alue etsii Amisyrityksessä oppiminen -hankkeellaan am­ma­til­li­sen koulutuksen järjestämisen tapoja, jotka vastaavat yh­teis­kun­nan ja työelämän muutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja tukevat opis­ke­li­joi­den ja henkilöstön työtä ajantasaisen ammatillisen osaa­mi­sen turvaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda pedagoginen toimintamalli, joka ke­hit­tää työelämävalmiuksia. Amisyrityspedagogiikka lisää yh­teis­työ­tai­to­ja, yrittäjämäistä asennetta ja helpottaa työelämään siirtymistä jo­ko toisen palvelukseen tai itsensä työllistämistä yrittäjänä. Malli mah­dol­lis­taa erilaisten oppijoiden yksilölliset tavat oppia ja parantaa se­kä opiskelijoiden että henkilökunnan viihtyvyyttä. Tämä toi­min­ta­ta­pa ei korosta oppijoiden kyvyistä, taustasta tai sukupuolesta johtuvia ero­ja, vaan antaa jokaiselle mahdollisuuden edetä opinnoissaan tasa­ver­tai­se­na omien valmiuksiensa ja tavoitteidensa mukaan ja näin toteuttaa Suomen rakennerahaston ohjelman horisontaalisia ta­sa-ar­von, yhdenvertaisuuden, sukupuolten tasaarvon ja kestävän ke­hi­tyk­sen periaatteita. Opiskelumotivaatio kasvaa ja syrjäytyminen vä­he­nee, koska myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat saavat on­nis­tu­mi­sen kokemuksia.

YritysAmis Facebookissa

YritysAmis Twitterissä

Seuraa Maarit Tartia-Kallion blogia


YritysAmis® - Suomen rohkein ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä

Kainuun ammattiopiston YritysAmis® on viime vuosien tärkein ammatillisen koulutuksen kehittämisen ja yrittäjyyskasvatuksen innovaatio ja esikuva Suomessa ja kansainvälisesti. Malli on toiminut elokuusta 2015 lähtien ja se levitetään koko Kainuun ammattiopistoon. YritysAmiksessa opitaan yrittäjämäistä asennetta, yritysmäisiä toimintatapoja, verkottumista ja yrittäjänä toimimista.Oppimiselle sytty... Lue lisää

YritysAmis-hanke on päättynyt mutta YritysAmiksen kehittäminen jatkuu

Kaksivuotinen AmisYrityksessä oppiminen -hanke päättyi. Viimeinen koulutustapahtuma, Lokabileet, jysäytettiin 20.10. torstaina. Tilaisuuteen osallistui hankkeessa mukana olleita opettajia, yhteistyökumppaneita ja Kainuun ammattiopiston johtoa ja kunnallisia päättäjiä.Kuvassa hankkeen projektipäällikkö Renne Sänisalmi valmistelutöissä levittämässä opaskylttejä ja hanketyöntekijä Marko Karvonen sä... Lue lisää

YritysAmis - Suomen rohkein

Mennyt viikko alkoi jännittävästi. Maanantaina puoli neljä aamuyöstä heräsin tälläämään itseäni tärkeälle seminaarimatkalle. 05.30 lennolla Helsinkiin Maarit, Leena ja Urpo matkustivat "hakemaan palkintoa" OPH:n Parhaat käytännöt ammattikoulutuksen kehittämiseksi -kilpailusta. Puoli voittoa oli jo se, että meidän mallimme oli valittu 151 ehdotuksen joukosta 19 seminaarissa esiteltävän kilpailij... Lue lisää